IEIP-EID

Login

ชื่อโครงการ

การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการสำหรับเชื้อที่ไม่ทราบสาเหตุและเป็นเชื้ออุบัติใหม่ซึ่งมีผลกระทบต่อปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย (IEIP-EID)Closing Quote

ติดต่อเรา

ชั้น 8 อาคาร 10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 951 0000-11
ต่อ 99190, 98091
โทรสาร: 02 951 1428Closing Quote

Laboratory - based EID Surveillance

ด้วยบทบาทหน้าที่ของการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาและประยุกต์วิธีการวิเคราะห์/ชุดทดสอบ เพื่อตรวจเชื้ออุบัติใหม่ ที่เป็นสาเหตุของกลุ่มอาการต่างๆ ได้แก่ ท้องร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrheal) ไข้ออกผื่น (Fever with rash) ไข้เลือดออก (Atypical haemorrhagic fever) ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Fever of unknown origins) และ ปอดบวม (Pneumonia) และตระหนักว่าข้อมูลการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับใช้ในการวางแผนการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในประเทศ รวมทั้งใช้สำหรับการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการระบาด(ถ้ามี) ด้วย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจึงได้เสนอโครงการ Laboratory-based surveillance for unidentified and possibly new pathogens affecting public health problems in Thailand โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข็มแข็งและศักยภาพของการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ของเชื้อที่ก่อให้เกิดอาการท้องร่วงเฉียบพลัน และไข้ออกผื่น ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนาวิธีและแนวทางการตรวจวิเคราะห์เชื้อที่เป็นสาเหตุของกลุ่มอาการท้องร่วงเฉียบพลัน และไข้ออกผื่น รวมทั้งการดำเนินการเสริมสร้างสมรรถนะห้องปฏิบัติการการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศเพื่อรองรับกฎอนามัยระหว่างประเทศและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุขตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555

CSS Template by Rambling Soul | Valid XHTML 1.0 | CSS 2.0